Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în judeţul Vaslui

Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale


Urmareste-ne pe Twitter Urmareste-ne pe Facebook Urmareste-ne pe YouTube Site in limba engleza

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” BARLAD

Liceu_P_R

MISIUNEA ŞCOLII

 Liceul Tehnologic ,,Petru Rareş” Bârlad îşi propune crearea condiţiilor de acces la o educaţie de înaltă calitate, pentru tinerii din zona Bârlad, în vederea formării ca oameni de caracter şi profesionişti de carieră, în domenii solicitate pe piaţa muncii, în acord cu dimensiunea europeană a mediului concurenţial şi standardele impuse de cerinţele vieţii.

Serviciile oferite de şcoala noastră au la bază egalitatea de şanse pentru toţi participanţii, formarea tinerilor ca cetăţeni activi dar şi sprijinirea adulţilor, pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, în vederea sporirii calităţii vieţii şi prosperitatea economică a regiunii.

 

VIZIUNEA ŞCOLII           

Liceul Tehnologic ,,Petru Rareş” Bârlad este instituţia în care elevii îşi pot descoperi şi dezvolta aptitudini, în care este asigurată competiţia şi performanţa şi în care sunt oferite condiţii reale de formare a competenţelor tehnice pentru dezvoltarea carierei

Politica educaţională promovată de noi urmăreşte transformarea unităţii şcolare într-o şcoală recunoscută pe plan naţional şi european pentru climatul organizaţional oferit, ca o premisă de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi naţionale.

 

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RARES” BÂRLAD este situat în regiunea Nord-Est a României, judeţul Vaslui, şi deserveşte populaţia şcolară atât din municipiul Bârlad cât şi din localităţile învecinate.

Prima unitate şcolară din Cartierul Munteni, Bârlad, este înfiinţată încă din 1860, când în documente este menţionată Şcoala primară de băieţi nr. 3, de pe fosta stradă Podu Roş (actuala Petru Rareş). Acesteia i s-a adăugat în anul 1882 Şcoala primară de fete, ambele funcţionând în localuri închiriate până în 1892, când s-a construit clădirea care există şi astăzi, în cunoscutul stil „Spiru Haret”.

După Primul Război Mondial dezvoltarea mai rapidă a unor activităţi economice a determinat creşterea ponderii învăţământului profesional, mai ales prin sporirea preocupărilor pentru implicarea fetelor în această formă de învăţământ. În acest sens, în localul Şcolii nr. 3, în anul 1930, este prezentă Şcoala de menaj, a cărei programă punea accent pe activităţile practice necesare viitoarelor absolvente.

După 1948, învăţământul românesc cunoaşte modificări datorate influenţei sovietice, cum ar fi: scurtarea duratei învăţământului secundar sau transformarea denumirii de liceu în şcoală medie. Astfel, Şcoala Primară nr. 3 rămâne cu învăţământ secundar, devenind Şcoala de 7 ani nr. 3, până în anul 1964, când durata de şcolarizare şi denumirea şcolii se vor schimba din nou în Şcoala Generală de 8 ani nr. 3.

După 1990, clădirea va servi învăţământului primar, gimnazial şi învăţământului complementar (de ucenici), şcolarizarea realizându-se pe durata a doi ani (clasele a IX-a şi a X-a), pentru meseriile de croitorie, morărit-panificaţie şi ajutor ospătar.

Începând cu 1 iulie 1997 denumirea şcolii a fost Şcoala de Ucenici Bârlad, iar de la 1 septembrie 1998 localul din strada Petru Rareş 41, Bârlad, adăposteşte două instituţii de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 şi Şcoala Profesională Bârlad. Din motive ce ţin de raţionalizarea cheltuielilor din învăţământul preuniversitar, de la 1 octombrie 2000 se decide reunificarea şcolilor sub denumirea de Grup Şcolar Profesional Bârlad. Având în vedere prevederile Legii 268/2003 şi OMECT nr. 4966 23.09.2003 la data de 23 septembrie 2003 denumirea şcolii se schimbă din nou, devenind „Şcoala de Arte şi Meserii Bârlad” .

Din anul şcolar 2008-2009 unitatea noastră şcolară se regăseşte în reţeaua şcolară a M.E.N cu denumirea de „GRUPUL ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD”, ca urmare a autorizării unităţii şcolare de către ARACIP privind formarea profesională pentru nivelul 3 de calificare, iar din anul şcolar 2010-2011 şcoala a fost redenumita drept GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC ,,PETRU RARES”  BÂRLAD.

Începând din anul şcolar 2012-2013, datorită modificării şi completării procedurii de atribuire a denumirii unităţilor de învăţământ, prin Ordinul de ministru nr. 3283 din 17 februarie 2012,  titulatura este LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” BÂRLAD.

Deşi aflată într-o continuă transformare şcoala a rămas consecventă idealurilor sale contribuind la modernizarea şi dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, venind în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare socio-economică ale comunităţii locale. Aceasta determină noi preocupări şi modificări în structura de învăţământ, o adaptare continuă a domeniilor de formare profesională la cerinţele actuale ale pieţii muncii. Astfel, Liceul Tehnologic ,,Petru Rareş” Bârlad asigură formarea profesională pentru domeniile: industrie textilă şi pielărie, mecanic, economic, comerţ, turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc, industrie alimentară.

În anul şcolar 2011 – 2012, am obţinut acreditarea pentru calificările profesionale: Tehnician în gastronomie, Tehnician în industria alimentară şi Tehnician în industria textilă, din 2014 s-a obţinut acreditatea pentru Coafor stilist şi respectiv, autorizarea provizorie pentru calificările: Tehnician designer vestimentar, Tehnician în activităţi de comerţ şi Ştiinte sociale.

Unitatea şcolară constituie şi un centru de formare profesională pentru toate categoriile de vârstă, ceea ce este concretizat prin derularea de programe de formare profesională a adulţilor. Până în prezent a fost cuprins un număr de  peste 1500 de adulţi care au absolvit cursuri de recalificare din care mai mult de 60% au fost integraţi pe piaţa muncii.

În anul şcolar 2015-2016  sunt şcolarizaţi un număr de 1148 elevi cuprinşi într-un număr de 47 de clase:

-5 clase de învăţământ primar,

-3 clase de învăţământ gimnazial,

-4 clase a IX-a liceu tehnologic,

-1 clasa a IX-a stiinţe sociale, frecventa redusa,

-8 clase învăţământ profesional, clasa a IX-a;

-4 clase liceu învătământ tehnologic,

-1 stiinţe sociale (frecventa redusa);

-6 clase învăţământ profesional, clasa a X-a;

-6 clase liceu tehnologic şi două clase XI-a învăţământ profesional;

-7 clase clasa a XII-a liceu tehnologic.

colaj_p_r

La nivelul unităţii şcolare există o echipă de cadre  didactice competitivă alcătuită din: 78 cadre didactice (5 învăţători, 63 profesori şi 10 maiştri instructori), la care se adaugă 8 cadre auxiliare şi 8 salariaţi din sectorul nedidactic, preocupate permanent atât de perfecţionarea profesională proprie cât şi de atingerea unor performanţe deosebite în nivelul de pregătire al absolvenţilor.

Din punct de vedere al resurselor materiale şcoala dispune de patru corpuri de clădire în care se află săli de clasă, cabinete de specialitate, laboratoare şi ateliere dotate cu echipamentele şi materialele necesare demonstraţiilor şi aplicaţiilor menite să formeze la elevi deprinderi de lucru, pentru fiecare calificare în parte.

Existenţa concurenţei între sistemele de educaţie şi implicarea crescândă a partenerilor asigură o bună integrare socio-profesională a absolvenţilor şcolii noastre. Acest lucru este posibil prin implicarea şcolii în rezolvarea problemelor care apar odată cu dezvoltarea sectorului servicii precum şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), în condiţiile restructurării  industriale, şi a potenţialului de creştere economică in sectorul tertiar.

Pentru atingerea performanţelor propuse unitatea şcolară întreţine şi dezvoltă colaborarea Consiliul Local, Agenţia Locală de Ocuparea Forţei de Muncă Bârlad, dar si cu numeroase asociaţii, fundaţii, centre de cultură, precum, Centrul de Sănătate “Myosotis” Bârlad, Casa de Cultură “George Tutoveanu” din Bârlad, Societatea de Geografie din România – Filiala Vaslui, Biblioteca “Stroe Beloescu” Bârlad, Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad, Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad.

În anul şcolar 2015-2016 au fost abordate strategii moderne de predare şi învăţare în vederea eficientizării activităţilor didactice şi utilizarea mijloacelor moderne de predare. Activitatea de formare profesională s-a desfăşurat pe baza programelor elaborate de M.E.N. şi a vizat atingerea standardelor de pregătire profesională. Tot personalul didactic şi didactic auxiliar a participat la activităţi metodice organizate în cadrul comisiilor din şcoală, în cadru C.C.D. şi a I.S.J. Vaslui.

Cadrele didactice din şcoală au participat în calitate de membri evaluatori şi propunători de subiecte în comisii judeţene şi naţionale ale concursurilor organizate de M.E.N. ş.a. Au fost elaborate şi implementate 17 programe – CDL -uri pentru elevii de învăţâmânt tehnologic şi 3 programe – CDS la gimnaziu.

În anul şcolar 2014-2015 au efectuat cursuri de perfecţionare mai multe cadre didactice:

-6 profesori au urmat cursul Proiecte educaţionale şi integrare europeană;

-4 persoane au fost la cursul De la mic la mare către mediul antreprenorial;

-4 profesori au parcurs orele de instruire Metode de evaluare în învăţământul profesional şi tehnic

– 2 cadre didactice s-au perfecţionat în domeniile: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educational al persoanelor cu dizabilităţi pentru profesori;

-2 cadre didactice au studiat Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar;

-invatatorii au absolvit cursul de formare P.O.S.D.R.U. ,,Competitivitate şi calitate în educaţie”, curs cu 60 de credite.

-2 cadre didactice a terminat cursuri de conversie profesională pentru Limba engleză (Condurache Simona) şi Economie (Marinciuc Bogdan).

– 6 cadre didactice au susţinut inspecţii curente I şi II, pentru gradele didactice II şi I.

Planul de şcolarizare a ţinut cont de nevoia de formare profesională prefigurată prin PRAI şi PLAI, coroborat cu numărul absolvenţilor clasei a VIII-a la nivelul zonei Bârlad, fiind realizat în proporţie de 100% .

Pentru valorificarea optimă a spaţiului, compartimentul administrativ a făcut o serie de investiţii, dintre care amintim: achiziţionarea unui sistem audio (4684 lei) şi a unei maşini de spălat (1600 lei); instalarea unei reţele audio (2938 lei); dotarea cu mobilier la laboratorul AEL (8437 lei) şi mobilier pentru atelierul de industrie alimentară (1000 lei);  atelierul de cosmetică (8700 lei), mobilier pentru bibliotecă (14500 lei). De asemenea, s-a completat mobilierul la secretariat (1189 lei), sala de ştiinţe sociale (2.000); compartimentul educativ (1672) şi s-a achiziţionat echipament sportiv în valoare de 1700 lei. S-au mai cumpărat 2 calculatoare (5000) şi un laptop (2499). În perioada de vară au fost reabilitate 4 săli de clasă şi au fost comandate geamuri PVC în valoare de 19.300 lei.

 

Procentul de promovabilitate

Promovabilitatea pe întrega unitate scolară a fost de 85%, cu valori mai ridicate la învăţământul profesional (93%) şi mai mici în ciclul gimnazial (74%).

fig_1_p_r

Fig. 1. Promovabilitatea pe cicluri de invatamant (%)

La ciclul gimnazial se observă o scădere semnificativă fată de anul precedent cu circa 10 % mai puţin, iar pentru situaţia de la liceu constatăm o scădere de circa 7%. Explicaţiile găsite pentru căderea de la clasele V-VIII se datorează, pe de o parte transferului unui număr de circa 15 elevi de la alte şcoli, mulţi dintre ei repetenţi sau cu situaţii deosebite, care au şi un numărul mare de absenţe. Eforturile diriginţilor n-au dat roade, mai ales din cauza slabei implicări a părinţilor.

În privinţa scăderii procentului la liceu noi constatăm o accentuare a lipsei de interes a elevilor, atât la clasele din ciclul inferior, mai ales a IX-a, cât şi la cele din ciclul superior. În ultima situaţie, exigenţele impuse de apropiatul examen de maturitate şi constrângerile legate de examenul de competenţe profesionale au determinat o notare mai exigentă a unor evaluări (teste naţionale, competenţe profesionale ş.a.).

În privinţa riscului de abandon se constată o situaţie alarmantă, mai ales la clasele a IX-a şi a X-a. Astfel, la clasele de liceu sunt 17 elevi repetenţi proveniţi din amânaţi, iar la clasele de învăţământ profesional sunt 28 de elevi repetenţi, din elevii amânaţi.

fig_2_p_r

Fig. 2 Situaţia elevilor cu risc de abandon (valori absolute)

Analiza nevoilor – mediul intern (Autoevaluare)

Rezultatele proceselor de autoevaluare
A.  Predarea şi învăţarea
Preocupat de formarea generaţiilor viitorului, de implementarea informaţiilor contemporane aflate într-un permanent proces de adaptare,  modernizare şi dezvoltare, şi punând accent pe formarea profesională continuă, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad caută să răspundă competent la nevoile de dezvoltare socio-economică printr-o adaptare continuă la cerinţele actuale.
Învăţământul liceal filiera tehnologică şi cel profesional, din unitatea noastră şcolară, urmăreşte:

 • integrarea sistemului de formare profesională ca parte a sistemului educaţional;
 • restructurarea sistemului de formare profesională pentru a răspunde cerinţelor economiei “bazată pe cunoaştere” şi  dezvoltării personalităţii elevilor/cursanţilor;
 • dezvoltarea integrată a formării “iniţiale” şi “pe tot parcursul vieţii”;
 • modernizarea formării profesionale prin dezvoltarea parteneriatului social;
 • atribuirea unei dimensiuni europene procesului de formare prin implementarea unui sistem de credite transferabile şi de asigurare a calităţii formării.

Astfel, pot fi consemnate următoarele priorităţi strategice:

 • asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie;
 • fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi pentru asigurarea coeziunii economice şi sociale;
 • egalitatea de şanse în educaţie;
 • deschiderea sistemului educaţional şi de formare către societate, către mediul social, economic şi cultural;
 • asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale, învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale;
 • creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale;
 • integrarea elevilor cu nevoi speciale şi îmbunătăţirea rezultatelor acestora.

Analiza planului de şcolarizare pentru anul şcolar  2015-2016  arată că în cadrul unităţii noastre se instruiesc prioritar elevii pentru practicarea unei meserii. Referindu-ne la anul şcolar  2015-2016, din numărul total de 1148 de elevi, un număr de 103 sunt elevi din învăţământul primar, 65 învăţământul gimnazial, iar 534 sunt elevi ai învăţământului liceal în domeniile: designer si vestimentatie, industrie alimentară, turism şi alimentaţie, comerţ, mecanic, estetica şi igiena corpului omenesc, respectiv profil teoretic (specializarea ştiinţe sociale). La aceştia se adaugă 390 elevi la învăţământul profesional, de 2 şi 3 ani, pentru specializările: confecţioner produse textile, ospătar (chelner), vânzător în unităţile publice, bucătar, brutar patiser preparator produse făinoase, preparator produse din carne şi peşte, mecanic auto, tinichigiu auto, recepţioner distribuitor, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, croitor îmbrăcămite după comandă.
Activitatea didactică la toate disciplinele de învăţământ, se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice întocmite în conformitate cu programele şcolare utilizând eficient spaţiul şi dotările de care dispune unitatea şcolară. Din analiza activităţii la nivelul fiecărei comisii metodice, din asistenţele efectuate la clasă, precum şi din discuţiile cu cadrele didactice şi cu elevii rezultă următoarele aspecte:

 • În general elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare
 • Nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile lor materiale pentru frecventarea cursurilor
 • Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale.
 • Majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare
 • Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore
 • Cadre didactice au început să utilizeaze învăţarea centrată pe elev
 • Sistemul AEL nu se utilizează de către toate cadrele didactice în suficientă măsură.

 
B. Materiale şi resurse didactice
Baza materială a şcolii asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ modern, eficient şi de calitate. Unitatea dispune de patru corpuri de clădire ce cuprind treisprezece săli de clasă, patru laboratoare, trei laboratoare de informatică, opt ateliere. În ce priveşte încărcarea spaţiului de şcolarizare putem afirma că numărul sălilor de clasă este acoperit în proporţie de peste 98% de numărul de elevi.
Pregătirea teoretică a elevilor se desfăşoară în săli de clasă şi cabinete amenajate ergonomic, dotate cu mobilier nou în proporţie de 80%. Cabinetele de informatică sunt dotate cu calculatoare prin programele M.E.N., respectiv prin derularea Proiectului PHARE RO 2005-2006, pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic.
Dotarea atelierelor asigură buna desfăşurare a procesului instructiv educativ cu precizarea că majoritatea utilajelor sunt achiziţionate prin derularea proiectului PHARE şi din surse proprii. De asemenea, şcoala dispune de instalaţii de alimentare cu apă curentă, energie electrică (ptr. ateliere este asigurată tensiunea de 380 V), încălzire pe bază de gaz metan (există două centrale proprii).
Laboratoarele de fizică, chimie, industrie alimentară, industria textilă şi tricotaje, precum şi atelierele de confecţii, mecanică, alimentaţie publică, industrie alimentară, estetica şi igiena corpului omenesc au fost cuprinse în programe de dotare şi reabilitare în ultimii doi ani şcolari fiind aduse la nivelul cerut de standardele europene.
Biblioteca şcolii funcţionează într-un spaţiu adecvat, amenajat pentru lectură şi are în dotare peste 13.000 de volume.

C.Rezultatele elevilor
Procentul de promovabilitate, la sfarsitul anului scolar, este de 85%.
Pe cicluri de învăţământ, procentajele de promovabilitate sunt următorele:

 • învăţământ primar: 86%
 • învăţământ gimnazial: 74%
 • învăţământ liceal: 87%
 • învăţământ profesional: 93%

            În urma examenelor naţionale suntem mulţumiţi doar de rezultatele obţinute de elevi la Examenele pentru certificarea competenţelor – nivelul IV, unde s-a înregistrat o promovabilitate de 100%, pentru elevii participanţi. În ce priveşte rezultatele obţinute la Examenul de Bacalaureat 38%, acestea sunt sub nivelul judeţului, ceea ce impune măsuri de ameliorare a situaţiei.

D. Servicii de îndrumare şi consiliere pentru elevi
Activitatea de consiliere şi orientare vocaţională oferită elevilor din şcoală poate fi evaluată prin prisma activităţilor desfăşurate în cadrul comisiei diriginţilor, consiliile profesorilor pe clase, comisiilor de disciplină.
Activităţile desfăşurate la orele de dirigenţie şi manifestările cultural-educative au contribuit la îmbunătăţirea climatului educativ din şcoală, au fost orientate opţiunile şi energiile elevilor spre activităţi utile şi instructive.
Exemplificăm:

 • participarea la evenimente artistice, vernisaje, acţiuni comemorative, baluri, concursuri;
 • consilierea permanentă privind accesul egal la informare şi pregătire profesională;
 • participarea la proiectele educative
 • participarea la Târgul ofertelor educaţionale;
 • participarea elevilor la bursa locurilor de muncă.

Se adaugă funcţionarea, în unitatea noastră şcolară, a unui cabinet care asigură serviciile psihopedagogice necesare elevilor şcolii.
E.Calificări şi curriculum
Liceul Tehnologic”Petru Rareş” este o unitatea care poate şcolariza elevi la aproape toate formele şi nivelurile existente în învăţământul obligatoriu.
Procesul instructiv-educativ  în anul şcolar 2015-2016 se desfăşoară pe baza curriculum-ului de stat. Având în vedere paleta largă a specializărilor în care se realizează pregătirea elevilor şi oferta curriculum-ului la decizia şcolii respectiv curriculum în dezvoltare locală, au fost urmărite aspectele:
– diversificarea graduală a ofertei curriculare conform profilurilor cerute de piaţa muncii şi multiplicarea posibilităţilor elevilor de a alege;
-transformarea şcolii într-un furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare;
– centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază necesare pentru continuarea studiilor;
– creşterea responsabilităţilor şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi implicarea sporită în viaţa comunităţii.
Întocmirea C.D.Ş. şi a C.D.L. s-a realizat în parteneriat cu agenţii economici, respectând indicaţiile Ministerului Educaţiei Nationale (planurile-cadru, numărul de ore prevăzute,obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare) reuşind să oferim o paletă  de pachete opţionale interesantă şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii.
Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, prin planurile de şcolarizare propuse şi realizate, a căutat să nu genereze o sursă de şomaj, adaptând permanent domeniile şi calificările  pentru care realizează formarea profesională la cerinţele pieţii muncii aşa cum sunt prezentate în PRAI şi PLAI..

F. Resurse fizice şi umane
Principala noastră preocupare este aceea de a crea oportunitatea studiului într-un mediu propice pentru toţi absolvenţii care trec pragul Liceului Tehnologic „Petru Rareş”, dându-le şansa de a se forma din punct de vedere profesional într-unul din profilurile noastre, care au fost alese tocmai pentru a putea integra într-un timp scurt, după absolvire, un număr cât mai mare de tineri în viaţa activă a comunităţii.
O prioritate în acest sens o constituie pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă a ei, prin diferite forme de perfecţionare: grade didactice, activităţi în cadrul catedrelor metodice, activităţi la nivelul judeţului în cadrul cercurilor pedagogice, activităţi de perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic, simpozioane la nivel interjudeţean, etc. Un rol deosebit îl au activităţile de formare şi perfecţionare metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice realizate în cadrul comisiilor şi catedrelor metodice . Dintre activităţile desfăşurate  enumerăm doar câteva:

 • proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor prin respectarea principiilor didactice şi prin îmbinarea optimă a metodelor moderne şi tradiţionale de învăţare;
 • organizarea, la nivelul catedrelor, a unor activităţi de consiliere a profesorilor debutanţi;
 • pregătirea cu maximum de seriozitate şi competenţă a fiecărei secvenţe educaţionale;
 • organizarea unor cursuri de informatică pentru profesori;
 • elaborarea unor programe analitice pentru materiile opţionale;
 • orientarea cadrelor didactice pentru a se perfecţiona în domeniul prioritar conform dezvoltării pieţei muncii, în funcţie de contextul economic local unde ponderea agenţilor economici în dezvoltare locală o constituie serviciile;
 • atragerea de parteneri din domeniul universitar pentru promovarea noilor domenii în servicii privind reconversia profesională.

Cadrele didactice sunt preocupate permanent atât de perfecţionarea profesională proprie cât şi de atingerea unor performanţe deosebite în nivelul de pregătire al absolvenţilor. La nivelul unităţii şcolare există o echipă de cadre  didactice competitivă alcătuită din: 78 cadre didactice (5 învăţători, 63 profesori şi 10 maiştri instructori), la care se adaugă 8 cadre auxiliare şi 8 salariaţi din sectorul nedidactic, preocupate permanent atât de perfecţionarea profesională proprie cât şi de atingerea unor performanţe deosebite în nivelul de pregătire al absolvenţilor.

fig_5_p_r

Fig. 5. Distribuţia personalului didactic pe grade didactice

fig_6_p_r

Fig.6. Numarul cadrelor didactice pe diferite transe de vechime

O parte dintre profesori au lucrări publicate în reviste de specialitate, sunt autori de cărţi de specialitate, metodişti ai I.S.J. – ului, responsabili de cercuri metodice, profesori care sprijină apariţia unor reviste locale sau ale elevilor, etc. 70% din cadrele didactice cunosc o limbă de circulaţie internaţională (franceză sau engleză), 90% ştiu să utilizeze calculatorul în activităţile didactice, 10% din cadrele didactice utilizează mijloace media şi tehnică de calcul, 70% aplică la orele de curs învăţarea centrată pe elev.
Unitatea şcolară sprijină formarea continuă a personalului didactic prin participarea la activităţi de instruire în vederea abordării unor strategii moderne ale activităţilor de predare-învăţare şi evaluare pentru asigurarea calităţii în învăţământ.
Aceste activităţi sunt organizate atât la nivelul unităţii şcolare (activităţi de mentorat, cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului, cursuri de instruire pentru susţinerea de lecţii asistate de calculator – AEL, cursuri de formare formatori de adulţi în parteneriat cu Centru Regional de Formare Profesionala a Adultilor Brasov, sprijin în susţinerea inspecţiilor pentru participarea la examenele de obţinere a gradelor didactice), la nivel judeţean (înscrierea cadrelor didactice la cursurile organizate de către Casa Corpului Didactic Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Judeţean), la nivel naţional (participarea la seminarii, conferinţe, la programe de formare organizate de către Ministerul Educaţiei Nationale,  Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, Asociaţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de către alte organisme).

fig_7_p_r

Fig. 7 Structura personalului angajat din unitate

În anul şcolar 2015-2016 participă la procesul instructiv-educativ un număr de de 1148 elevi, cu o predominare absolută a elevilor de liceu (46%) si de invatamant profesional (39%).

fig_8_p_r

Fig. 8 Distribuţia elevilor pe niveluri de învăţământ

G. Parteneriate şi colaborări
Şcoala a dezvoltat relaţii de parteneriat cu părinţii, Camera de Comerţ şi Industrie, autorităţile locale (Prefectura, Consiliul local, Primărie, etc), patronate, sindicate, asociaţii profesionale (Fundaţia pentru Meşteşuguri), ONG-uri (Miosotis, Betania, Buna ziua copii), instituţii de învăţământ superior şi numeroşi agenţi economici în scopul asigurării condiţiilor optime pentru  formarea profesională a elevilor, consilierea acestora privind cariera, o mai bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii. S-a asigurat posibilitatea efectuării stagiilor de pregătire practică la agenţii economici, oferind elevilor un cadru propice pentru formarea lor ca viitori specialişti.
În urma parteneriatului cu ALOFM Bârlad, elevii şcolii beneficiază de consiliere şi orientare în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, participă la Bursa locurilor de muncă, obţinând experienţă.

H. Management şi dezvoltare instituţională
Există o preocupare permanentă a echipei manageriale şi a Consiliul de administraţie pentru realizarea planului general de muncă a planurilor de învăţământ pentru respectarea programelor şcolare. Aceasta cooperează eficient cu personalul didactic a încercă să realizeze un climat optim de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, să îmbunătăţească baza tehnico-materială a şcolii.
Reperele sub semnul cărora stă întreaga activitate de management şi dezvoltare instituţională sunt:

 • Reforma sistemică, calitativă, eficientă, continuă şi asumativă a activităţii instructiv-educative;
 • Creşterea calităţii resurselor umane şi a managementului şcolar;
 • Realizarea planului de şcolarizare prin atragerea populaţiei şcolare;
 • Creşterea calităţii fluxurilor de elevi şi asigurarea finalităţilor educaţionale;
 • Optimizarea relaţiilor cu comunitatea locală;
 • Asigurarea de resurse materiale şi financiare;
 • Derularea de programe europene;
 • Generalizarea accesului la informaţia electronică.
 • Obţinerea autorizării pentru noi domenii profesionale

Activitatea este proiectată şi planificată prin Planul unic managerial al unităţii şi Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) au în vedere recomandările PLAI şi PRAI:

 • necesitatea  adaptării ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii şi în funcţie de potenţialul economic al judeţului, aceasta contribuind la reducerea şomajului în rândul tinerilor;
 • creşterea populaţiei cu nivel ridicat de educaţie, în special în mediul rural, prin creşterea ofertei de formare continuă;
 • selectarea  domeniilor/ calificărilor în oferta şcolară să se aibă în vedere  faptul că în ultimii ani, a crescut  numărul locurilor de muncă pentru ramurile: construcţii, comerţ, prestări servicii şi unele ramuri ale industriei;
 • acreditarea unităţii furnizori autorizaţi de formare profesională şi pentru alte domenii sau profile pentru asigurarea formării continue, precum şi ca centre de evaluare a competenţelor;
 • dezvoltarea pregătirii pe verticală (pentru nivelele 3 şi 4 de calificare) pentru asigurarea competenţelor profesionale cerute de anumite posturi;
 • adaptarea ofertei educaţionale şi a ofertei  de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii (care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa muncii);
 • oferirea de servicii de orientare şi consiliere pentru domeniile prioritare de dezvoltare;
 • recalificarea cadrelor didactice pentru domeniile noi prevăzute în planul de şcolarizare;
 • promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii ca domeniu major de intervenţie în restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare;
 • promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială să conducă la creşterea contribuţiei sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială la obţinerea de competenţe manageriale şi antreprenoriale, astfel încât antreprenoriatul să devină o opţiune de carieră pentru toţi;
 • îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională, a persoanelor provenind din grupuri/comunităţi/medii dezavantajate (minoritatea rromă, tinerii care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, populaţia cu venituri scăzute, persoane cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia din mediul rural, etc.);
 • dezvoltarea infrastructurii unităţii şcolare, în vederea asigurării calităţii în formare;
 • îmbunătăţirea colaborării cu partenerii sociali în vederea creşterii gradului de absorbţie a absolvenţilor din TVET;
 • utilizarea noilor tehnologii în procesul de formare profesională prin noi forme şi tipuri de învăţare (învăţarea la distanţă).

Analiza SWOT

Puncte tari 

 • dotare obţinută prin derularea proiectului PHARE TVET 2004-2006 Componenta de Coeziune Economică şi Socială pentru Dezvoltarea Bazei Materiale şi Reabilitare;
 • participarea la proiectul POSDRU “Decizii informate prin instrumente adecvate de orientare în carieră” adresat unui număr de 60 elevi din învăţământul profesional.
 • şcoala este acreditată pentru nivelul 3 în domeniile: Industrie textilă şi pielărie, Turism şi alimentaţie şi Industrie Alimentară, Mecanica, Estetica şi igiena corpului omenesc şi autorizată pentru nivelul 3 în domeniile: Economic, Comerţ, Stiinte Sociale.
 • potenţialul uman bine pregătit ce asigură calitatea corespunzătoare actului educaţional;
 • şcoală corespunzătoare din punct de vedere ergonomic cu toate avizele şi autorizaţiile la zi;
 • organizarea învăţământului de tip modular care permite realizarea mobilităţii profesionale;
 • un cabinet de informatică care asigură pregătirea şi instruirea elevilor în sistemul AEL;
 • trei laboratoare de informatică cu dotare modernă şi conectare la INTERNET;
 • înregistrarea unităţii la Agenţia Naţională de Formare a Adulţilor ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru mai multe meserii;
 • existenţa colaborării cu 33 unităţi economice în care elevii noştri îşi desfăşoară activitatea de instruire practică în baza unui parteneriat şcoală-agent economic;
 • peste 80% din membrii colectivului didactic manifestă disponibilitate pentru folosirea metodelor eficiente de predare- învăţare;
 • relaţiile profesor-elev sunt în concordanţă cu standardele reformei şi legislaţia în vigoare;
 • interesul cadrelor didactice pentru autoperfecţionare (participarea la activităţi metodice, înscrierea şi participarea la susţinerea gradelor didactice);
 • personalul didactic are preocupări de adaptare a metodelor de instruire la nivelul clasei, la stilurile de învăţare ale elevilor stimulând creativitatea şi inventivitatea acestora;
 • comisia de activităţi extracurriculare a elaborat programe pentru activităţi extraşcolare (excursii de studiu, programe de protecţia mediului, educaţie pentru sănătate, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber, competiţii sportive, concursuri la nivel judeţean, şi interjudeţean, programe de asistenţă socială;
 • peste 90% din cadrele didactice au cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
 • mediatizare buna a activităţii unităţii prin mass-media;
 • preocupare deosebită pentru participarea la târgul de oferte educaţionale;
 • preocupare pentru realizarea unui invăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ europene;
 • preocuparea pentru accesarea de fonduri necesare reconversiei profesionale prin proiecte POSDRU;
 • editarea unei publicaţii permanente a şcolii anual/bianual “Creatorii”;
 • prezenţa unui cabinet de psihologie;
 • existenta unei trupe de teatru “Logos” cu rezultate la nivel naţional ;
 • existenţa unei pagini WEB pentru prezentarea şcolii şi reactualizarea ei permenentă.

Puncte slabe

 • existenţa unor cadre didactice care nu comunica eficient cu elevii;
 • reticenţa la schimbare manifestată de unele cadre didactice.;
 • o circulaţie internă a informaţiei uneori deficitară;
 • insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic;
 • lipsa unui spaţiu de cazare şi masă pentru elevii din alta localitate;
 • insuficienţa spaţiilor necesare diversificării pregătirii elevilor in vederea inserţiei pe piaţa muncii;
 • lipsa unei săli de sport şi a echipamentului sportiv;
 • insuficienţa spaţiului necesar tuturor activitatilor din cadrul procesului instructiv-educativ ;
 • implicarea insuficiente a părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii;
 • Participare slabă la examenul de Bacalaureat (20%) si rezultate scăzute (38%) în anul scolar 2014-2015.

Oportunităţi

 • stimularea cadrelor didactice pentru perfecţionare prin acordarea unor sume forfetare (700 lei);
 • spijinul acordat de autoritatea locală în vederea modernizării spaţiilor de şcolarizare;
 • derularea de proiecte naţionale şi europene pe diverse componente;
 • dezvoltarea de proiecte privind formarea continuă prin instituţia noastră şcolară;
 • relaţii de bună colaborare cu diverşi agenţi economici;
 • existenţa investitorilor străini în zona municipiului Bîrlad;
 • colaborarea cu şcolile generale din zonă pentru atragerea populaţiei şcolare;
 • utilizarea sistemului AEL şi dotarea cu soft educaţional performant;
 • organizarea de ISJ, CCD şi alte organisme autorizate în vederea formării continue a cadrelor didactice pe diverse teme;
 • consilierea elevilor şi părinţilor privind orientarea şcolară şi profesională;
 • finalităţile formării sunt definite în termeni de rezultate ale învăţării – competenţe, cunoştinţe – abilităţi – deprinderi, în concordanţă cu cerinţele permanent actualizate ale mediului economic.
 • dezvoltarea şi diversificarea unui parteneriat şcoală-agent economic-comunitate locală prin constituirea unor canale de informaţie şi a unor mecanisme eficiente de comunicare pe baze obiective, nepreferenţiale, asigurând egalitatea şanselor tuturor unităţilor şcolare;
 • cresterea concurenţei la examenele de titularizare ceea ce creşte posibilitatea înlocuirii personalului necalificat sau pensionat.
 • posibilitatea investirii în unele domenii ca urmare a situaţiei din Ucraina;
 • participarea la proiecte europene.

Ameninţari

 • dezinteresul elevilor şi motivaţie scăzută în ce priveşte procesul de învăţământ;
 • nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor;
 • fluctuaţia cadrelor didactice suplinitoare;
 • instabilitate legislativă elaborată de MECS cu privire la desfăşurarea procesului de învăţământ;
 • accentuarea gradului de sărăcie;
 • repartiţia computerizată a elevilor fără testarea aptitudinilor;
 • lipsa motivaţiei participării elevilor la examenele finale datorită ofertei slabe de pe piaţa muncii;
 • diminuarea populatiei scolare datorită sporului natural negativ;
 • lipsa de supraveghere şi de educaţie a unui număr din ce mai mare de elevi ai caror părinţi pleacă în străinătate;
 • lipsa unor programe pentru zonele defavorizate şi cu procent mare de şomeri;
 • scăderea motivaţiei părinţilor privind activitatea şcolară a propriilor copii, situaţie generată de contextul economico-social actual;
 • salarizarea modestă a cadrelor didactice ceea ce determină migrarea unor cadre spre alte domenii de activitate sau în străinătate.
 • instabilitate economică, scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă.
 • falimentul unor agenţi economici din zonă datorită scăderii ponderii unor domenii de activitate: mecanică, industrie textilă, alimentaţie publică;
 • resurse bugetare insuficiente datorită crizei economice;
 • predominarea populaţie şcolară provenită din familii cu venituri mici;
 • retragerea în timpului anului şcolar a elevilor din mediul rural.

Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare   
Obiectivul prioritar al activităţii constă în formarea unei personalităţi active, competente, motivate şi creative a elevilor. Specifice şcolii noastre sunt: relaţia optimă de colaborare profesor – elev, climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind adaptabilitatea la schimbările resimţite în economie, administraţie, viaţa socială şi culturală.

Aspecte care merită dezvoltate

 • Reducerea absenteismului;
 • Reducerea abandonului;
 • Realizarea unei baza de date cu privire U.E. şi Integrarea Europeană;
 • Responsabilizarea elevilor şi dinamizarea Consiliului Elevilor prin implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul Elevilor, cercuri, redacţia revistei etc.;
 • Implicarea părinţilor în procesul educativ ;
 • Conştientizarea actului educaţional în rândul elevilor;
 • Constientizarea necesităţii menţinerii sănătăţii în parametrii normali;
 • Formarea capacităţii de a înţelege şi simţi factorul civilizator şi estetic în natura şi societate
 • Buna orientare şcolară şi extraşcolară;
 • Eficientizarea utilizării timpului liber al elevilor prin diversificarea activităţii extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea străzii;
 • Conectarea şcolii la programe şi proiecte internaţionale de parteneriat educaţional;
 • Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
 • Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor elevilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/ comunităţii locale;
 • Menţinerea ridicată a ratei de promovabilitate şcolară;
 • Creşterea procentului de promovabilitate la bacalaureat.
 • Realizarea de materiale informative: fotografii, inregistrari video, colaje, machete, afişe, pliante, foi volante, desene, referate, eseuri, creaţii literare etc.

 

Director,

Prof. Olimpia Tănase

Daca sunteti interesat de noutatile aparute in proiectul desfasurat sau daca doriti sa faceti parte din programul nostru va invitam sa va introduceti numele si adresa de e-mail aici...